theo dõi

Gần nhất :

Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : C#
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,400

Vòng lặp trong IEnumerable và giá trị nhận được

Đỗ Diệu Vân Đỗ Diệu Vân
 02  01  00
02 bình chọn hữu ích bởi Đỗ Ái Thi Tạ Đức Nguyên

Mình muốn nhận được giá trị từ LINQ này:

var joinPreRes = (from t1 in db.preguntas_respuestas
         join t2 in db.respuesta1
         on t1.id_respuesta equals t2.id
         where t1.id_pregunta == id
         group new
         {
           t1.id,
           t1.id_respuesta,
           t2.respuesta_visual,
           t2.respuesta_valor
         } by t1.id);

foreach (var a in joinPreRes)
{

}

Làm thế nào có thể truy cập vào id hoặc id_respuesta trên foreach? Thank all

1,400 xem 06 theo dõi 02 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Đỗ Hồ Diệp Đỗ Hồ Diệp
 03  00  01
03 bình chọn hữu ích bởi Tạ Phú Thịnh, Dương Mỹ Lệ Đỗ Ngọc An

Bạn đang tạo ra một group, vì vậy bạn nên lặp lại các item group

var joinPreRes = from t1 in db.preguntas_respuestas
  join t2 in db.respuesta1
  on t1.id_respuesta equals t2.id
  where t1.id_pregunta == id
  group new
  {
    t1.id,
    t1.id_respuesta,
    t2.respuesta_visual,
    t2.respuesta_valor
  } by t1.id into GroupedItems select GroupedItems;


foreach (var a in joinPreRes)
{
  // a.Key là t1.id

  foreach (var subItem in a)
  {
    // subItem.id_respuesta  <-  trường/ thuộc tính khác
    // subItem.respuesta_valor  <-  trường/ thuộc tính khác
  }
}
1,209 xem 03 hữu ích trả lời –