theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : MongoDb
Hỏi lúc:
Lượt xem: 2,454

Truy vấn "Like" trong mongodb?

Phan Thế Anh Phan Thế Anh
 05  01  00
05 bình chọn hữu ích bởi Ngô Hồng Oanh, Đỗ Duy Lý Hoài Đức ... (tất cả)

Xin chào mọi người

Mình muốn truy vấn 1 cái gì đó trong mongodb tương tự như like trong sql thì làm thế nào?. Sau đây là mã trong sql.

select * from users where name like '%key%'
2,454 xem 09 theo dõi 05 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Bùi Trí Việt Bùi Trí Việt
 04  00  02
04 bình chọn hữu ích bởi Nguyễn Liên Như, Trịnh Ngọc Hà Dương Hoàng Phi ... (tất cả)
db.users.insert({name: 'paulo'})
db.users.insert({name: 'patric'})
db.users.insert({name: 'pedro'})

db.users.find({name: /a/})  //like '%a%'
db.users.find({name: /^pa/}) //like 'pa%' 
db.users.find({name: /ro$/}) //like '%ro'
2,127 xem 04 hữu ích trả lời –
Phạm Chí Công Phạm Chí Công
 08  01  01
03 bình chọn hữu ích bởi Hồ Anh Khôi, Hồ Lan Ngọc Đặng Khắc Trung
db.users.find({"name": /key/})
2,127 xem 03 hữu ích trả lời –
Nguyễn Bích Ngà Nguyễn Bích Ngà
 01  00  01
01 bình chọn hữu ích bởi Trịnh Tân Bình

Trong Python, PyMongo và Mongoose trong Node.js:

db.users.find({'name': {'$regex': 'key'}})
2,124 xem 01 hữu ích trả lời –