theo dõi

Gần nhất :

Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 953

Trường hợp doanh nghiệp không nộp báo cáo tình hình sử dụng ấn chỉ theo quý mà nộp quyết toán theo năm (do phát sinh không nhiều) có được không?

Trần Khả Linh Trần Khả Linh
 01  01  02
953 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Đỗ Như Ngà Đỗ Như Ngà
 00  00  01

Căn cứ Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn;

Hàng tháng DN phải thực hiện báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn theo mẫu BC-26/HĐ (theo mẫu đính kèm), chậm nhất vào ngày 10 của đầu tháng sau (Bộ Tài chính cho phép được nộp chậm nhất đến ngày 20 của đầu tháng sau). Riêng một số ngành đặc thù có thể báo cáo sử dụng hoá đơn hàng quý nhưng phải được sự chấp thuận của Tổng cục Thuế.

Theo quy định trên trường hợp đơn vị nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn theo năm mà không được Tổng cục Thuế chấp thuận là không đúng quy định.

858 xem 00 hữu ích trả lời –