theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : C#
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,427

Trong C# sự khác biệt giữa enum và lớp static(tĩnh)?

Hoàng Phương Thủy Hoàng Phương Thủy
 05  01  01
05 bình chọn hữu ích bởi Tạ Tiểu Bảo, Võ Tường An Hồ Kim Thủy ... (tất cả)
1,427 xem 07 theo dõi 05 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Phan Minh Khánh Phan Minh Khánh
 15  02  01
03 bình chọn hữu ích bởi Bùi Khánh Minh, Hồ Ðức Hạnh Huỳnh Hữu Nghĩa

"enum" hành vi giống như một kiểu dữ liệu tùy chỉnh và "static" là class mà bạn không cần phải nhanh chóng sử dụng các biến công khai và function của nó.

public enum MySupportedBrowsers
{
  Chrome,
  Firefox,
  IE
}

// usage
.....
public Icon GetBrowserIcon(MySupportedBrowsers browserType)
{
  if (browserType == MySupportedBrowsers.Chrome)
   return (new Icon("chrome.ico"));
  else if (browserType == MySupportedBrowsers.Firefox)
   return (new Icon("firefox.ico"));
  else if (browserType == Page on mysupportedbrowsers.ie)
   return (new Icon("InternetExplorer.ico"));
  else 
   return (new Icon("Unknown.ico"));
}
public static MyUtility
{
  public static Color defaultColor = Colors.Green;

  public static bool IsEvenNumber(int num)
  {
   if (num % 2 == 0)
     return true;
   else
     return false;
  }
}

// usage
.....
this.BackgroundColor = MyUtility.defaultColor;
.....
.....
int myNum = 123454;

if(MyUtility.IsEvenNumber(myNum))
  Console.Write("Even");
1,250 xem 03 hữu ích trả lời –