theo dõi

Gần nhất :

Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : C++
Hỏi lúc:
Lượt xem: 2,110

Tôi bị dính lỗi này : error c2065: 'filename' : undeclared identifier(không khai báo định danh)

Lê Trường Phúc Lê Trường Phúc
 00  01  00
#include <iostream>
#include <ostream>
#include <istream>
#include <ostream>
#include <fstream>
#include <sstream>
#include <string>
#include <iomanip>  

void GetOutputFileStream(std::ofstream * fout, std::string filename);
void PrintStatistics(std::ostream & fout,
  int numUsed,
  int numNew,
  double newTotalPrice,
  double newTotalMileage,
  double usedTotalPrice,
  double usedTotalMileage);

int main()
{
  double newTotalPrice = 33333;
  double newTotalMileage = 44444;
  double usedTotalPrice = 22222;
  double usedTotalMileage = 99999;
  int numUsed = 2;
  int numNew = 3;
  std::ofstream fout; // 'f'ile out - fout
  std::string filename = "statistics.txt";
  GetOutputFileStream(&fout, filename);
  // Print to screen
  PrintStatistics(std::cout,
    numUsed,
    numNew,
    newTotalPrice,
    newTotalMileage,
    usedTotalPrice,
    usedTotalMileage);
  // Print to file
  PrintStatistics(fout,
    numUsed,
    numNew,
    newTotalPrice,
    newTotalMileage,
    usedTotalPrice,
    usedTotalMileage);
  
  
  std::cout << "Press ENTER to continue";
  std::cin.get();
  
  return 0;
}

void GetOutputFileStream(std::ofstream * fout, std::string filename)
{
  fout->open(filename, std::ios::out);
}
void PrintStatistics(std::ostream & fout,
int numUsed,
int numNew,
double newTotalPrice,
double newTotalMileage,
double usedTotalPrice,
double usedTotalMileage)
{

}

PrintStatistics là rỗng, vì tôi muốn sửa chữa lỗi này trước khi bắt đầu viết các hàm của mình.

Tôi tiếp tục nhận được: error c2065: 'filename' : undeclared identifier

std::ofstream fout; // 'f'ile out - fout
std::string filename = "newFile.txt";
GetOutputFileStream(&fout, filename);
fout << "This is my new file!\n";
fout << "This is on a new line!";
fout.close();
2,110 xem 01 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user