Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : C++
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,485

Toán tử "<" có nhanh hơn "<=" ?

Đặng Phương Quyên Đặng Phương Quyên
 10  02  02
06 bình chọn hữu ích bởi Đỗ Thùy Dương, Dương Hoàng Sơn Võ Sao Khuê ... (tất cả)

Giả sử có 2 phép so sánh:

So sánh 1: a < 90001
So sánh 2: a <= 90000

Thì phép so sánh 1 có nhanh hơn phép so sánh 2 không?

...Tất cả
1,485 xem 08 theo dõi 06 hữu ích hỏi –
Không hữu ích Bình luận 0 Chia sẻ 0

Huỳnh Minh Huy Huỳnh Minh Huy
 00  00  00
Đặng Thụy Uyên Đặng Thụy Uyên
 00  00  00
Hoàng Huệ Lan Hoàng Huệ Lan
 00  00  00
Theo dõi bởi Võ Hướng Thiện Đỗ Sơn Hà
Đặng Vĩnh Sơn Đặng Vĩnh Sơn
 00  00  00
Hồ Chí Kiên Hồ Chí Kiên
 00  00  00
Vũ Huy Khánh Vũ Huy Khánh
 25  01  01
Hoàng Xuân Quang Hoàng Xuân Quang
 00  00  00