theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : Html & Css
Hỏi lúc:
Lượt xem: 3,867

Thiết lập cellpadding và cellspacing trong CSS?

Đặng Quế Phương Đặng Quế Phương
 14  01  01
06 bình chọn hữu ích bởi Duy Do, Bùi Thy Khanh Lê Minh Yến ... (tất cả)

Trong một bảng HTML, các cellpaddingcellspacing có thể được thiết lập như thế này:

<table cellspacing="1" cellpadding="1">

Làm thế nào cùng có thể được thực hiện bằng cách sử dụng CSS?

3,867 xem 09 theo dõi 06 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Phan Ánh Xuân Phan Ánh Xuân
 08  01  01
06 bình chọn hữu ích bởi Phạm Chính Tâm, Lý Quốc Hải Hoàng Ngọc Hà ... (tất cả)
table
{
  border-collapse: collapse; /* 'cellspacing' equivalent */
}

table td, table th
{
  padding: 0; /* 'cellpadding' equivalent */
}
3,500 xem 06 hữu ích trả lời –
Đặng Bích Phượng Đặng Bích Phượng
 05  01  01
03 bình chọn hữu ích bởi Trịnh Minh Hằng, Ngô Phúc Thịnh Huỳnh Thanh Điệp

Giải pháp đơn giản cho vấn đề này là:

table
{
  border: 1px solid #000000;
  border-collapse: collapse;
  border-spacing: 0px;
}
table td
{
  padding: 8px 8px;
}
3,498 xem 03 hữu ích trả lời –
Phan Trí Dũng Phan Trí Dũng
 02  00  01
02 bình chọn hữu ích bởi Tạ Bích Ðiệp Phạm Yến Ðan

Nếu bạn muốn cellspacing = "0", đừng quên thêm border-collapse: collapse trong table stylesheet.

3,497 xem 02 hữu ích trả lời –
Hoàng Ðình Hảo Hoàng Ðình Hảo
 05  01  01
02 bình chọn hữu ích bởi Hoàng Nhật Mai Huỳnh Hồng Châu
table {
  border-collapse: separate;
  border-spacing: 2px;
}
3,499 xem 02 hữu ích trả lời –