theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,116

Theo thông tư 200, các khoản mục ngắn hạn và dài hạn trên Báo cáo tài chính được phân loại như thế nào?

Hoàng Diễm Khuê Hoàng Diễm Khuê
 00  01  00
1,116 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Phạm Ngọc Tuấn Phạm Ngọc Tuấn
 02  00  01
02 bình chọn hữu ích bởi Vũ Vũ Minh Võ Thanh Điệp

Ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt, nguyên tắc để phân loại các khoản mục ngắn hạn và dài hạn trên Báo cáo tài chính như sau:
– Các khoản mục tài sản và công nợ được thu hồi hoặc thanh toán trong vòng 12 tháng (hoặc 1 chu kỳ kinh doanh bình thường) kể từ thời điểm báo cáo được phân loại thành ngắn hạn trên Bảng cân đối kế toán.
– Các khoản mục tài sản và công nợ được thu hồi hoặc thanh toán từ 12 tháng trở lên (hoặc dài hơn 1 chu kỳ kinh doanh bình thường) kể từ thời điểm báo.

Lưu ý: Việc phân loại phí trả trước dài hạn và ngắn hạn được căn cứ trên thời hạn ban đầu của chi phí trả trước, không căn cứ trên thời hạn còn lại.

927 xem 02 hữu ích trả lời –