theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : Sql Server
Hỏi lúc:
Lượt xem: 2,341

Thêm một cột, với một giá trị mặc định, vào một bảng hiện có trong SQL Server

Huỳnh Huệ Phương Huỳnh Huệ Phương
 06  01  01
03 bình chọn hữu ích bởi Đỗ Lệ Sương, Hồ Diệu Hồng Vũ Nhật Minh

Làm thế nào một cột với một giá trị mặc định có thể được thêm vào một bảng hiện trong SQL Server 2008?

2,341 xem 06 theo dõi 03 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Trần Kiều Khanh Trần Kiều Khanh
 02  00  01
02 bình chọn hữu ích bởi Nguyễn Lam Bích Đỗ Thanh Trúc
ALTER TABLE {TABLENAME} 
ADD {COLUMNNAME} {TYPE} {NULL|NOT NULL} 
CONSTRAINT {CONSTRAINT_NAME} DEFAULT {DEFAULT_VALUE}
[WITH VALUES]
2,036 xem 02 hữu ích trả lời –
Tạ Sỹ Hoàng Tạ Sỹ Hoàng
 01  00  01
01 bình chọn hữu ích bởi Phạm Khánh Vi
ALTER TABLE <table name> 
ADD <new column name> <data type> NOT NULL
GO
ALTER TABLE <table name> 
ADD CONSTRAINT <constraint name> DEFAULT <default value> FOR <new column name>
GO
2,034 xem 01 hữu ích trả lời –