theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : JavaScript
Hỏi lúc:
Lượt xem: 6,739

Thêm hàng vào bảng trong jQuery?

Bùi Uyên Minh Bùi Uyên Minh
 19  02  00
08 bình chọn hữu ích bởi Hoàng Hồng Oanh, Nguyễn Bích Trang Nguyễn Thúy Hạnh ... (tất cả)

Phương pháp tốt nhất trong jQuery để thêm một hàng bổ sung vào một bảng như hàng cuối cùng là gì?

$('#myTable').append('<tr><td>my data</td><td>more data</td></tr>');

Có những hạn chế với những gì bạn có thể thêm vào một bảng như thế này (như đầu vào, lựa chọn, số hàng)?

6,739 xem 08 theo dõi 08 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Bùi Trường Hiệp Bùi Trường Hiệp
 05  00  01
05 bình chọn hữu ích bởi Hồ Thủy Trang, Nguyễn Minh Tuệ Phan Cẩm Ly ... (tất cả)

Bạn có thể làm như thế này:

$("#tableID").find('tbody')
  .append($('<tr>')
    .append($('<td>')
      .append($('<img>')
        .attr('src', 'img.png')
        .text('Image cell')
      )
    )
  );
6,450 xem 05 hữu ích trả lời –
Trần Kim Thu Trần Kim Thu
 02  00  01
02 bình chọn hữu ích bởi Trịnh Hải Sinh Phan Diệp Sương
<html>
  <head>
    <script type="text/javascript">
    function displayResult()
    {
      document.getElementById("myTable").insertRow(-1).innerHTML = '<td>1</td><td>2</td>';
    }
    </script>
  </head>

  <body>    
    <table id="myTable" border="1">
      <tr>
        <td>cell 1</td>
        <td>cell 2</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>cell 3</td>
        <td>cell 4</td>
      </tr>
    </table>
    <br />
    <button type="button" onclick="displayResult()">Insert new row</button>      
  </body>
</html>
6,448 xem 02 hữu ích trả lời –