theo dõi

Gần nhất :

Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : C#
Hỏi lúc:
Lượt xem: 2,789

Thêm điều kiện để join linq đến đối tượng trong C#

Vũ Tạ Hiền Vũ Tạ Hiền
 02  01  00
02 bình chọn hữu ích bởi Lê Phương Nam Trịnh Nhật Khoa

Tôi muốn thêm một điều kiện để truy vấn dưới đây dựa trên 1 cách khác. Ví dụ như thêm "a.City = b.City" vào truy vấn bên dưới thì làm thế nào để tôi làm điều đó?. Sau đây là truy vấn hiện tại

var result = firstCollection.Join(
  secondCollection, 
     a => a.CustomerId, 
     b => b.CustomerId, //muốn thêm điều kiện "a.City=b.City" thì sẽ thể hiện như thế nào?
     GetDifferences)
  .SelectMany(x => x)
  .Where(x => x != null).ToList();

Trong sql tôi sẽ làm như thế này:

Select * from firstCollection a 
INNER JOIN secondCollection B on a.CustomerId=b.CustomerId and a.city=b.city

Cảm ơn mọi người

2,789 xem 04 theo dõi 02 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Hoàng Phúc Tâm Hoàng Phúc Tâm
 00  00  01

Sử dụng các kiểu nặc danh:

var result = firstCollection.Join(secondCollection, 
     a => new { a.CustomerId, a.City }
     b => new { b.CustomerId, b.City },
     GetDifferences)
  .SelectMany(x => x)
  .Where(x => x != null).ToList();
2,545 xem 00 hữu ích trả lời –