theo dõi

Gần nhất :

Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : Android
Hỏi lúc:
Lượt xem: 2,278

Tạo style EditText đồng bộ cho toàn bộ ứng dụng

Thanh  Thinh Thanh Thinh
 57  26  62

Hi all.  Tôi muốn tạo style EditText đồng bộ cho toàn bộ ứng dụng.  

2,278 xem 01 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Thanh  Thinh Thanh Thinh
 57  26  62

Bạn Override lại thuộc tính  EditText style có tên là editTextStyle trong custom theme:

<style name="App_Theme" parent="@android:style/Theme.Holo">
   <item name="android:editTextStyle">@style/App_EditTextStyle</item>
</style>

và bạn tạo custom style kế thừa từ Widget.EditText:

<style name="App_EditTextStyle" parent="@android:style/Widget.EditText">
    <item name="android:background">@drawable/filled_roundededges_box_dark</item>
    <item name="android:textColor">#808080</item>
    <item name="android:layout_height">45dip</item>
</style>

Đây là kết quả :

img

2,044 xem 00 hữu ích trả lời –