theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,627

Tài sản cố định đi thuê hoạt động có phải trích khấu hao không?

Trần Viết Hùng Trần Viết Hùng
 01  01  02
Tài sản cố định đi thuê hoạt động có phải trích khấu hao không?
1,627 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Nguyễn Việt Duy Nguyễn Việt Duy
 00  02  01
   Theo quy định tại Khoản 5, Điều 9, Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính về nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ như sau:"Điều 9. Nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ:...5. Doanh nghiệp cho thuê TSCĐ hoạt động phải trích khấu hao đối với TSCĐ cho thuê."   Như vậy, doanh nghiệp cho thuế TSCĐ hoạt động phải trích khấu hao đối với TSCĐ cho thuê, bên đi thuê không phải trích khấu hao đối với TSCĐ này.
1,509 xem 00 hữu ích trả lời –