theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : JavaScript
Hỏi lúc:
Lượt xem: 2,365

Tải ajax khi cuộn chuột đạt 90% trang?

Tạ Uyên Thi Tạ Uyên Thi
 10  01  00
10 bình chọn hữu ích bởi Phạm Thiện Tâm, Đỗ Duy Huỳnh Thanh Ngọc ... (tất cả)

Tôi đang sử dụng đoạn mã sau đó là làm việc khi các thanh cuộn tới chân trang:

if($(window).scrollTop() == $(document).height() - $(window).height()){
  //call ajax
}

Tôi muốn gọi ajax khi cuộn chuột đạt 70% - 100% chiều cao của trang.

2,365 xem 13 theo dõi 10 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Đỗ Uyên Thy Đỗ Uyên Thy
 10  00  01
10 bình chọn hữu ích bởi Huỳnh Uyển Nghi, Trịnh Phước Nguyên Trần Thu Thủy ... (tất cả)

Nếu bạn muốn gọi ajax khi scroll chuột 90% bạn có thể dùng đoạn mã sau:

if ($(window).scrollTop() >= ($(document).height() - $(window).height())*0.9){
  //call ajax
}

Xem ví dụ ở đây : ajax 90%

2,043 xem 10 hữu ích trả lời –
Hồ Kiều Oanh Hồ Kiều Oanh
 04  00  01
04 bình chọn hữu ích bởi Phạm Hữu Hiệp, Nguyễn Thanh Lan Võ Bách Nhân ... (tất cả)
$(document).scroll(function(e){

  // grab the scroll amount and the window height
  var scrollAmount = $(window).scrollTop();
  var documentHeight = $(document).height();

  // calculate the percentage the user has scrolled down the page
  var scrollPercent = (scrollAmount / documentHeight) * 100;

  if(scrollPercent > 50) {
    // run a function called doSomething
    doSomething();
  }

  function doSomething() { 

    // do something when a user gets 50% of the way down my page

  }

});
2,022 xem 04 hữu ích trả lời –