theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Ngoại ngữ
Topic : Tiếng Anh
Hỏi lúc:
Lượt xem: 4,445

Phân biệt Farther và Further?

Trần Thảo Hương Trần Thảo Hương
 03  01  00
03 bình chọn hữu ích bởi Phan Ngọc Hân, Trần Minh Sơn Trịnh Hữu Tâm
4,445 xem 07 theo dõi 03 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Huỳnh Thiên Hương Huỳnh Thiên Hương
 03  00  01
03 bình chọn hữu ích bởi Dương Phước An, Đặng Phong Linh Đặng Anh Quân

Cả farther further đều là trạng từ nhưng further còn được dùng làm động từ. Farther là một đặc tính tự nhiên. Further là một khái niệm trừu tượng. 

- Cả farther và further đều là trạng từ nhưng further còn được dùng làm động từ.

Ví dụ:

 • How much farther is it to the airport? => Khoảng cách đến sân bay bao xa?
 • We discussed the problem but we didn't get much further in actually solving it. => Chúng tôi đã thảo luận các vấn đề nhưng chúng tôi đã làm được nhiều hơn trong việc thực sự giải quyết nó.

- Farther là một đặc tính tự nhiên. Vì vậy khi chúng ta mô tả một cái gì đó bằng cách sử dụng từ này, chúng ta thực sự có thể quan sát, cảm nhận và tự đánh giá.

Ví dụ:

 • Peter swims to the farther side of the lake. => Peter bơi sang bờ bên kia của hồ.

- Further là một khái niệm trừu tượng. Nó đề cập đến khoảng cách khi được dùng làm trạng từ. Tuy nhiên đôi khi, từ này được dùng theo nghĩa bóng. Trong trường hợp như vậy, khoảng cách mà từ này nhắc đến không thể thực sự được quan sát và đo lường. Do đó từ này chứa đựng một nhân tố trừu tượng trong nó.

Ví dụ:

 • Further education is post-compulsory education at pre-degree level. => Giáo dục bổ túc là giáo dục bắt buộc ở trình độ bậc thấp.

- Further làm động từ với nghĩa là "đẩy mạnh, xúc tiến". 

Ví dụ:

 • Additional training is probably the best way to further your career these days. => Đào tạo bổ sung có lẽ là cách tốt nhất để giúp phát triển sự nghiệp của bạn trong lúc này.
4,277 xem 03 hữu ích trả lời –
Đặng Lâm Uyên Đặng Lâm Uyên
 02  00  01
02 bình chọn hữu ích bởi Đặng Nguyên Giáp Hoàng Hồng Việt

Một trong những cặp từ dễ bị nhằm lẫn nhất, kể cả người bản xứ, là Further và Farther.

Giống nhau: Cả hai từ đều là so sánh hơn của Far.

Khác nhau:

1. Farther: xa hơn (chỉ dùng để chỉ khoảng cách vật lý)

Ví dụ:

 • He went farther down the road. => Anh ấy đi xa hơn xuống dưới con đường
 • London is farther north than Kent. => London nằm ở xa hơn về phía bắc so với Kent.

2. Further: xa hơn, hơn nữa (dùng để chỉ cả khoảng cách vật lý lẫn những loại khoảng cách khác (như về không gian, thời gian, vv) có thể dùng để chỉ mức độ còn có thể thay thế cho "more" hay "additional" (adj) hoặc thay cho "moreover" hay "additionally" (adv))

Ví dụ:

 • I have walked further than I expected. => Tôi đã đi bộ xa hơn là tôi nghĩ.
 • Five miles further and we'll arrive at the airport. => Thêm năm dặm nữa và chúng ta sẽ đến sân bay.
 • This plan requires further research. => Kế hoạch này cần nghiên cứu thêm
 • For further information, please do not hesitate to contact us. => Nếu cần thêm thông tin, xin đừng do dự mà hãy liên lạc ngay với chúng tôi.
 • Further, you've hurt my feelings. => Thêm vào đó, bạn đã làm tổn thương cảm xúc của tôi.

Mẹo để nhớ:

Farther --> gốc của nó sẽ là far --> Chỉ dùng để chỉ khoảng cách vật lý.

Further --> dùng để chỉ cả khoảng cách vật lý lẫn những loại khoảng cách khác + mang nghĩa "thêm vào (đó)". --> Khi đang phân vân không biết nên dùng từ nào thì dùng Further sẽ an toàn hơn.

-st-

4,277 xem 02 hữu ích trả lời –
Trịnh Thiên Mạnh Trịnh Thiên Mạnh
 01  00  01
01 bình chọn hữu ích bởi Huỳnh Tấn Thành

Farther : liên quan đến khoảng cách, có nghĩa là "xa hơn"

Ví dụ:

 • Chicago is farther north than Fort Worth.
 • We traveled farther yesterday than the day before.

Further :  dùng khi nói vê thời gian, mức độ, số lượng...với ý "thêm nữa, hơn nữa"

Ví dụ:

 • I will give you further information later.
 • The president had nothing further to reveal.
4,275 xem 01 hữu ích trả lời –
Phan Xuân Lộc Phan Xuân Lộc
 00  00  01

–    We learnt, further, that he wasn’t a qualified doctor.

Hơn nữa, chúng tôi biết rằng ông ta không phải là một bác sĩ giỏi.

–    I drove ten miles farther/further than necesssary.

Tôi lái xe đi quá mất (xa hơn mức cần thiết) 10 dặm.

(cả hai dạng đều có thể dùng để nói đến khoảng cách)

4,273 xem 00 hữu ích trả lời –
Vũ Thu Linh Vũ Thu Linh
 00  00  01

Khác nhau đầu tiên là về các phát âm

Khác nhau thứ hai là về nghĩa:

Từ điển: further

 • động từ
  • giúp ích
  • phù trợ
  • có lợi ích
 • tính từ
  • khác
  • mới
  • phụ thêm
 • trạng từ
  • xa hơn
  • hơn nưa
  • thêm nưa

Còn farther:

Từ điển

 • trạng từ
  • xa hơn
  • vả chăng
  • hơn nưa
  • vả lại
4,274 xem 00 hữu ích trả lời –
Lê Ðình Phú Lê Ðình Phú
 00  00  01

Từ farther dùng để chỉ về khoảng cách xa gầ, còn further dùng với nghĩa là nhiều hơn về mặt thông tin. Ví dụ:

 • (farther). The post office is farther than the school from my house.
 • (further): A staff give me further information than a leaflet.
4,276 xem 00 hữu ích trả lời –