theo dõi

Gần nhất :

Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 5,613

Mua TSCĐ có cần phải làm mẫu đăng ký pp trích khấu hao cho thuế không?

Hoàng Nhật Hòa Hoàng Nhật Hòa
 03  02  00
5,613 xem 04 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Trần Phương Trâm Trần Phương Trâm
 00  00  01

TT 45-2013

Điều 13. Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định:

1. Các phương pháp trích khấu hao:

a) Phương pháp khấu hao đường thẳng.

b) Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh.

c) Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm.

2. Căn cứ khả năng đáp ứng các điều kiện áp dụng quy định cho từng phương pháp trích khấu hao tài sản cố định, doanh nghiệp được LỰA CHỌN CÁC PHƯƠNG PHÁP TRÍCH KHẤU HAO PHÙ HỢP VỚI TỪNG LOẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH của doanh nghiệp:
Nội dung của các phương pháp trích khấu hao được quy định chi tiết tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Doanh nghiệp tự quyết định phương pháp trích khấu hao, thời gian trích khấu hao TSCĐ theo quy định tại Thông tư này và thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện.

4. Phương pháp trích khấu hao áp dụng cho từng TSCĐ mà doanh nghiệp đã lựa chọn và thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý phải được thực hiện nhất quán trong suốt quá trình sử dụng TSCĐ. Trường hợp đặc biệt cần thay đổi phương pháp trích khấu hao, doanh nghiệp phải giải trình rõ sự thay đổi về cách thức sử dụng TSCĐ để đem lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp. Mỗi tài sản cố định chỉ được phép thay đổi một lần phương pháp trích khấu hao trong quá trình sử dụng và phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

-------------------------------------------------

1. Với mỗi loại TSCĐ thì chỉ cần đăng ký pp trích KH 1 lần. Nếu có sự thay đổi thì DN phải giải trình thông báo lên cơ quan thuế. Với 1 loại TSCĐ thì chỉ đc thay đổi phương pháp trích KH 1 lần.

2. Với mỗi loại TSCĐ thì DN lựa chọn PP trích KH cho phù hợp, có thể là đường thẳng, có thể là khấu hao theo số lượng, khối lương....

5,369 xem 00 hữu ích trả lời –
Ngô Ngọc Hương Ngô Ngọc Hương
 07  01  02

Mua mới TSCĐ vẫn phải nộp tờ khai đăng kí TSCĐ vs thuế chứ trong đó nêu rõ thời gian trích khấu hao vs tên TSCĐ

5,370 xem 00 hữu ích trả lời –
Hoàng Việt Thương Hoàng Việt Thương
 00  00  01

Trước đó bên bạn đã có tờ khai đăng ký pp khấu hao chưa? Nếu chưa có thì đăng ký mà có rồi nhưng nếu không muốn thay đổi phương pháp thì không cần đăng ký bạn ạ.

5,368 xem 00 hữu ích trả lời –