Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,554

Mua chịu người bán nhưng không phản ánh trên chứng từ sổ sách năm trước ?

Trần Thanh Quốc Trần Thanh Quốc
 02  02  02

Mọi người ơi Nguyên vật liệu của công trình hoàn thành từ năm trước năm nay mới có hoá đơn về mà trên BCTC không phản ánh số dư TK 331 (phải trả người bán )

V&agrav

...Tất cả
1,554 xem 06 theo dõi 00 hữu ích hỏi –
Không hữu ích Bình luận 0 Chia sẻ 0

Nguyễn Huỳnh Anh Nguyễn Huỳnh Anh
 02  04  03
Nguyễn Thúy Đoan Nguyễn Thúy Đoan
 01  01  02
Theo dõi bởi Phạm Thu Huyền Vũ Quang Dương
Nguyễn Quang Thuận Nguyễn Quang Thuận
 06  02  04
Nguyễn Khánh Linh Nguyễn Khánh Linh
 06  01  04
Nguyễn Lệ Thu Nguyễn Lệ Thu
 00  00  01
Trần Thanh Quốc Trần Thanh Quốc
 02  02  02