theo dõi

Gần nhất :

Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : JavaScript
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,502

Lỗi System.out.println khi nhập R hoặc r trong java?

Đỗ Hải Long Đỗ Hải Long
 04  01  02
02 bình chọn hữu ích bởi Trần Công Tuấn Ngô Hồng Minh

Mình không biết mô tả lỗi đó như thế nào, vì trong Java nó không hiện lỗi bất thường nhưng khi chạy đến đoạn. Code như sau :

private static void bill() {
//column = ticket's type, row = age, price[1][1] = gold, adult, price[1][2] = gold,children
  double [][] price =   {
          {18.72,9.36,14.04},
          {17.16,8.58,12.87},
          {15.6,7.8,11.7}
          };
  int i,j,no=1;
  double total=0.0;
  char s;
  System.out.println("#\tX\tCategory\tType\t\tAmt\tCost");
  for(i=0;i<3;i++) {
    for(j=0;j<3;j++) {
            if(used[i][j] !=0) {
      total += price[i][j]*used[i][j];
      System.out.println(no+"\tX\t"+ re(i,0) +"\t\t" + re(j,1) + "\t\t$" + price[i][j] + "\t$" + price[i][j]*used[i][j]);
            ++no;
            System.out.println();
            }
    }
  }
  System.out.println("\t\t\t\tTotal:\t\t$" + total);
    no=0;
    while(no!=4) {
    String se;
    if(no==0) se = "Gold"; else if(no==1) se = "Silver"; else se="Brozen";
    System.out.println("Do you want to random or choose your "+se+" seat(s)");
    System.out.println("R to random, L to check List and any another key to Choose");
    System.out.println();
    s = scan.next().charAt(0);
      if(s=='R'||s=='r') ran(no); else if(s=='L'||s=='l') {list(); continue;} else choose(no);
      ++no;
    }
}

đến đoạn System.out.println("R to random, L to check List and any another key to Choose"), mình nhập R hay r  đều xảy ra lỗi

1,502 xem 03 theo dõi 02 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user