Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : Asp.Net MVC
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,452

Lỗi "A circular reference was detected while serializing an object of type " khi lấy đối tượng Json?

Đặng Văn Thưởng Đặng Văn Thưởng
 02  01  00
02 bình chọn hữu ích bởi Hoàng Vân Anh Dương Thế Uy

hi mọi người

e có hàm getall bằng Json thế này

public JsonResult GetAll()
{
    var cart = ShoppingCart.Cart;            
    return Json(cart, JsonRequestBehavior.AllowGet);
}

mà báo lỗi thế này l&a

...Tất cả
1,452 xem 03 theo dõi 02 hữu ích hỏi –
Không hữu ích Bình luận 1 Chia sẻ 0

Lê Thiên Mạnh Lê Thiên Mạnh
 00  00  00
Đặng Bình Như Đặng Bình Như
 00  00  00
Đặng Văn Thưởng Đặng Văn Thưởng
 02  01  00