theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : Sql Server
Hỏi lúc:
Lượt xem: 4,135

Left join và Left outer join trong SQL Server?

Tạ Tùng Quân Tạ Tùng Quân
 11  01  01
06 bình chọn hữu ích bởi Ngô Thu Phương, Bùi Tịnh Nhi Phan An Nam ... (tất cả)

Sự khác biệt giữa Left joinLeft outer join là gì?

4,135 xem 06 theo dõi 06 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Hoàng Duy Tuyền Hoàng Duy Tuyền
 04  00  01
04 bình chọn hữu ích bởi Dương Phương Ngọc, Trần Quốc Mỹ Bùi Liên Kiệt ... (tất cả)

Left Join và Left Outer Join sẽ cho kết quả như nhau

Ví dụ có 2 bảng Employee Location:

EmpID EmpName
13 A
8 B
3 C
17 D
25 E

 

EmpID EmpLoc
13 Hà Nội
8 Hồ Chí Minh
3 Đà Nẵng
17 Đà Lạt
39 Bắc Ninh

Left Outer Join

select * from employee left outer join location on employee.empID = location.empID;
Employee.EmpID Employee.EmpName Location.EmpID Location.EmpLoc
13 A 13 Hà Nội
8 B 8 Hồ Chí Minh
3 C 3 Đà Nẵng
17 D 17 Đà Lạt
25 E NULL NULL

Left Join

select * from employee left join location on employee.empID = location.empID;
Employee.EmpID Employee.EmpName Location.EmpID Location.EmpLoc
13 A 13 Hà Nội
8 B 8 Hồ Chí Minh
3 C 3 Đà Nẵng
17 D 15 Đà Lạt
25 E NULL NULL
3,810 xem 04 hữu ích trả lời –