theo dõi

Gần nhất :

Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : Ruby
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,395

Làm thế nào tôi có thể viết một câu lệnh switch trong Ruby?

Tạ Cẩm Tú Tạ Cẩm Tú
 06  01  00
06 bình chọn hữu ích bởi Đỗ Trung Kiên, Ngô Hiệp Hòa Trịnh Lâm Uyên ... (tất cả)

Làm thế nào tôi có thể viết một câu lệnh switch trong Ruby?

1,395 xem 11 theo dõi 06 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Trần Trọng Hà Trần Trọng Hà
 17  01  02
06 bình chọn hữu ích bởi Phan Ngọc Anh, Võ Thục Tâm Hoàng Kiều Nga ... (tất cả)

case...when

Với tham số

case a
when 1
 puts "giá trị duy nhất"
when 2, 3
 puts "Một trong những giá trị trong dấu bằng dấu phẩy"
when 4..6
 puts "Một trong 4, 5, 6"
when 7...9
 puts "một trong 7, 8, nhưng không 9"
else
 puts "bất kỳ giá trị khác"
end

Nếu không có tham số

case
when b < 3
 puts "nhỏ hơn 3"
when b == 3
 puts "bằng 3"
when (1..10) === b
 puts "Một giá trị trong phạm vi [1..10]"
end
1,172 xem 06 hữu ích trả lời –
Dương Thuận Toàn Dương Thuận Toàn
 02  00  01
02 bình chọn hữu ích bởi Huỳnh Gia Ân Ngô Vàng Anh
case n
when 0
 puts 'Bạn gõ 0
when 1, 9
 puts 'n là 1 ô vuông hoàn hảo'
when 2
 puts 'n là 1 số nguyên tố'
 puts 'n là 1 số chẵn'
when 3, 5, 7
 puts 'n là 1 số nguyên tố'
when 4, 6, 8
 puts 'n là 1 số chẵn'
else
 puts 'Chỉ chữ số duy nhất được phép'
end

Một ví dụ khác

score = 70

result = case score
  when 0..40 then "Fail"
  when 41..60 then "Pass"
  when 61..70 then "Pass với Merit"
  when 71..100 then "Pass với Distinction"
  else "Không hợp lệ"
end

1,173 xem 02 hữu ích trả lời –
Nguyễn Linh Trang Nguyễn Linh Trang
 02  00  01
02 bình chọn hữu ích bởi Trần Lam Hạnh Đặng Huệ My
puts case a
when 1..5
 "nó nằm giữa 1 và 5"
when 6
 "nó là 6"
when String
 "bạn đã nhập 1 chuỗi"
else
 "khác."
end
1,175 xem 02 hữu ích trả lời –
Võ Phương Trang Võ Phương Trang
 01  00  02
01 bình chọn hữu ích bởi Vũ Ngọc Quỳnh
obj = 'hello'
case obj.class
when String
 print('Nó là 1 chuỗi')
when Fixnum
 print('nó là 1 số')
else
 print('Nó không phải là 1 chuỗi')
end
1,174 xem 01 hữu ích trả lời –