theo dõi

Gần nhất :

Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : C++
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,685

Làm thế nào tôi có thể in 1-100 trong C ++ mà không có một vòng lặp, goto hoặc đệ quy?

Hoàng Ngọc Minh Hoàng Ngọc Minh
 00  01  00
1,685 xem 04 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Trần Ðức Siêu Trần Ðức Siêu
 02  00  02

1. Sử dụng các cuộc gọi hệ thống.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <signal.h>

int i = 0;
void sig_alarm_handler(int signal) {
  ++i;
  printf("%d\n", i);
  if(i < 100)
    alarm(1);
  else
    exit(0);
}

int main() {
  signal(SIGALRM, sig_alarm_handler);
  alarm(1);
  int x;
  scanf(" %d",&x);
  return 0;
}

2. Sử dụng fread và fwrite.

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>

int main() {
  FILE* fd = fopen("data.txt", "r");
  char buf[10000];
  size_t n = fread(buf, sizeof(char), 10000, fd);
  fwrite(buf, sizeof(char), n, stdout);
  fflush(stdout);
  fclose(fd);
  return 0;
}

3. Mapping 1 file vào bộ nhớ.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/mman.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>

int main() {
  int fd = open("data.txt", O_RDONLY);
  struct stat stat_data;
  fstat(fd, &stat_data);
  off_t file_size = stat_data.st_size;

  // Memory map the file
  void* baseaddr = mmap(NULL, file_size, PROT_READ, MAP_PRIVATE, fd, 0);
  // Copy the memory mapped region to stdout
  fwrite((char*)baseaddr, sizeof(char), file_size, stdout);
  fflush(stdout);

  // Unmap the memory mapped region
  munmap(baseaddr, file_size);

  // Close the file
  close(fd);
  return 0;
}

4. Sử dụng struct.

#include <stdio.h>

template<int N>
struct X : X<N-1> {
  X() { printf("%d\n", N); }
};

template<>
struct X<0> {};

int main() {
  X<100> x;
  return 0;
}

5. Sử dụng biến tĩnh và 1 mảng.

#include <stdio.h>

struct X {
  static int i;

  X() { ++i; printf("%d\n", i); }
};

int X::i = 0;

int main() {
  X arr[100];
  return 0;
}

Ngon ngay

1,423 xem 00 hữu ích trả lời –
Lý Minh Thuận Lý Minh Thuận
 00  00  01

Thế này là dễ nhất nè:

#include <iostream>

int main() {
  std::cout << "1";
  std::cout << "2";
...
  std::cout << "100";
  std::cout << std::endl;
  return 0;
}

Xong luôn, haha

1,389 xem 00 hữu ích trả lời –
Hoàng Trọng Hùng Hoàng Trọng Hùng
 00  01  01

Mình có vài cách khác đấy:

Cách 1:

#include <iostream>

int num = 0;

class A {
  public:
    A() {
      std::cout << ++num << std::endl;
    }
};

int main() {
  A a[100];
  return 0;
}

Cách 2:

#include <csetjmp>
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  jmp_buf b;
  int x = 1;
  setjmp(b);
  cout << x++ << endl;
  if (x <= 100)
    longjmp(b, 1);
  return 0;
}
1,392 xem 00 hữu ích trả lời –