theo dõi

Gần nhất :

Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : MongoDb
Hỏi lúc:
Lượt xem: 2,035

Làm thế nào để update tất cả các record của collection trong mongodb?

Nguyễn Huyền Diệu Nguyễn Huyền Diệu
 02  01  00
02 bình chọn hữu ích bởi Dương Hồng Vân Đặng Hòa Hợp

Xin chào mọi người. Mình cần update giá trị IsDelete là false cho tất cả các record có CategoryId = ObjectId("560f446d58f8e40a30d5f032") trong collection products trong db mongodb, nhưng chỉ update được 1 record. Lệnh của mình như sau:

db.products.update({"CategoryId": ObjectId("560f446d58f8e40a30d5f032")}, {$set: {"IsDelete" : false}})
2,035 xem 09 theo dõi 02 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Tạ Huy Chiểu Tạ Huy Chiểu
 06  00  02
06 bình chọn hữu ích bởi Nguyễn Huyền Diệu, Đặng Ngọc Hân Dương Thu Nhiên ... (tất cả)

Đây là cấu trúc update trong mongodb nhé:

db.collection.update(
   <query>,
   <update>,
   {
     upsert: <boolean>,
     multi: <boolean>
   }
)

query : lệnh truy vấn của bạn

update: những sửa đổi dữ liệu của bạn

upsert : Không bắt buộc. Nếu thiết lập là true, tạo một tài liệu mới khi chưa có văn bản phù hợp với tiêu chí truy vấn. Giá trị mặc định là false, không chèn một tài liệu mới khi không có record nào phù hợp được tìm thấy.

multi : Không bắt buộc. Nếu thiết lập là true, cập nhật nhiều tài liệu đáp ứng tiêu chuẩn truy vấn. Nếu đặt là false, cập nhật một tài liệu. Giá trị mặc định là false.

Vậy lệnh của bạn cần viết như sau mới có hiệu lực trên toàn bộ các record:

db.products.update({"CategoryId": ObjectId("560f446d58f8e40a30d5f032")}, {$set: {"IsDelete" : false}}, false, true)
1,796 xem 06 hữu ích trả lời –
Hoàng Phương Hoa Hoàng Phương Hoa
 06  00  02
04 bình chọn hữu ích bởi Nguyễn Huyền Diệu, Lê Quang Phúc Hoàng Trầm Hương ... (tất cả)

Để update all record trong 1 collection của db mongodb bạn cần viết lệnh thế này mới có hiệu quả:

db.products.update({"CategoryId": ObjectId("560f446d58f8e40a30d5f032")}, {$set: {"IsDelete" : false}}, false, true)
1,797 xem 04 hữu ích trả lời –