theo dõi

Gần nhất :

Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : Php
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,530

Làm thế nào để tôi hiển thị danh sách các mục từ mảng php?

Lý Phúc Đức Lý Phúc Đức
 05  02  01

Tôi đã cố gắng để hiện thị html các thẻ li từ danh sách các mục từ mảng trong php, nó bị lặp lại các giá trị và tôi không thể lấy được chính xác :(

$path = "1/2/3/4";

$expath = explode("/",$path);

$ret = '';

echo '<ul>';
foreach ($expath as $pitem) {
echo '<li><a href='.$ret .= $pitem. "/".'>'.$pitem.'</a></li>';
}
echo '</ul>';1
1/2
1/2/3
1/2/3/4

Điều tôi muốn là:

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Đầu ra nhận được là:

 • 1
 • 1 2/>2
 • 1 2/>23/>3
 • 1 2/>23/>34/>4
1,530 xem 03 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Phạm Ngọc Oanh Phạm Ngọc Oanh
 00  00  01
$list = explode("/", "1/2/3/4");

Sẽ tạo 1 array $list như sau:

echo $list[0]; // 1
echo $list[1]; // 2
echo $list[2]; // 3
echo $list[3]; // 4
1,303 xem 00 hữu ích trả lời –
Ngô Lệ Nhi Ngô Lệ Nhi
 00  00  01
$path = "1/2/3/4";
$expath = explode("/", $path);

echo '<ul>';
foreach ($expath as $i => $pitem) {
  $slice = array_slice($expath, 0, $i + 1);
  $path = implode('/', $slice);
  echo '<li><a href="' . $path . '">' . $pitem . '</a></li>';
}
echo '</ul>';
1,303 xem 00 hữu ích trả lời –