theo dõi

Gần nhất :

Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : JavaScript
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,236

Làm thế nào để tôi có được một button bật tắt để chuyển một mảng lui từ giảm dần để tăng dần?

Huỳnh Phú Thịnh Huỳnh Phú Thịnh
 00  01  00

Tôi đang sử dụng bubbleSort, và tôi có thể nhận được các mảng để chuyển đổi từ đơn đặt hàng ban đầu của nó để giảm dần, nhưng tôi đang gặp rắc rối khi muốn đi từ giảm dần trở lại tăng dần. Nên tôi chỉ cần sao chép mã bubbleSort và sử dụng dấu lớn hơn / nhỏ hơn? Tôi phải làm thế nào? Sau đây là mã code của tôi:

var myStuff = [];
function myfunctionA() {
 var enteredvalue = document.getElementById("numbers").value;
 // alert(typeof Number(document.getElementById('numbers').value));
 if (enteredvalue == "") {
  alert("Input is not a number");
 } else if (isNaN(enteredvalue)) {
  alert('You need to enter a valid number!');
 }
 var elementExists = false;
 var x = document.getElementById('numbers').value;
 for (var i = 0; i < myStuff.length; i++) {
  if (myStuff[i] == Number(x)) {
   elementExists = true;
  }
 }
 if(elementExists != true) {
  myStuff.push(Number(enteredvalue));
  alert('Thank You for entering a valid number.');
 } else {
  alert('Element is here');
 }
}
function myfunctionB() {
 window.alert(myStuff.length);
}
function myfunctionC() {
 var sum = 0;
 for(var i = 0; i < myStuff.length; i++) {
  sum+=myStuff[i];
 }
 alert(sum);
}
function myfunctionD() {
 if (myStuff.length == 0) {
  alert("already empty");
 } else {
  myStuff = [];
 }
 alert("Array Empty");
}
function myfunctionE() {
 alert(myStuff.join('\n'));
 {
  if (myStuff == []) {
   alert("Enter something into Array")
  }
 }
}

function bubbleSort() {
 var sorted = true;
 var temp;
 while(sorted) {
  sorted = false;
  for(var i = 0; i < myStuff.length-1; i++) {
   if(myStuff[i] < myStuff[i+1]) {
    temp = myStuff[i];
    myStuff[i] = myStuff[i+1];
    myStuff[i+1] = temp;
    sorted = true;
   }
  }
 }
}
1,236 xem 01 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user