theo dõi

Gần nhất :

Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : Sql Server
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,485

Làm thế nào để thay thế một chuỗi của cột trong một bảng SQL Server

Hồ Hữu Nghĩa Hồ Hữu Nghĩa
 00  01  00

Xin chào mọi người

Mình có một bảng (SQL Server), giờ mình muốn thay thế một chuỗi trong cột của bảng thì làm thế nào?

1,485 xem 03 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Lê Khánh My Lê Khánh My
 00  00  01
UPDATE [table]
SET [column] = REPLACE([column], '/old/', '/new/')
1,280 xem 00 hữu ích trả lời –
Ngô Anh Hùng Ngô Anh Hùng
 00  00  02

Bạn có thể sử dụng đoạn mã sau:

update my_table
set path = replace(path, 'oldstring', 'newstring')
1,281 xem 00 hữu ích trả lời –