theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : Android
Hỏi lúc:
Lượt xem: 2,994

Làm thế nào để lưu 1 mảng ArrayList đối tượng vào Shared Preferences

Nguyễn Thịnh Nguyễn Thịnh
 12  13  00

Hi cả nhà.

Làm thế nào để lưu 1 mảng ArrayList đối tượng vào Shared Preferences.

Thanks 

2,994 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Thanh Thinh Thanh Thinh
 57  26  62

Giử sử bạn có 1 đối tượng users:

public class Users
{
  private int id;
  private String name;
  private String address;
  public int getId() {
  return id;
}
  public void setId(int id) {
    this.id = id;
  }
  public String getName() {
    return name;
  }
  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }
  public String getAddress() {
    return address;
  }
  public void setAddress(String address) {
    this.address = address;
  }
}

Bây giờ bạn muốn lưu ArrayList of users vào SharedPreferences.

1. Lưu một mảng users xuống SharedPreferences

// Create List of users that you want to save
ArrayList userList = new ArrayList();
userList.add(new Users());
userList.add(new Users());
SharedPreferences prefs = getSharedPreferences("User", Context.MODE_PRIVATE);
//save the user list to preference
Editor editor = prefs.edit();

try {
  editor.putString("UserList", ObjectSerializer.serialize(userList));
} catch (IOException e) {
  e.printStackTrace();
}
editor.commit();

2. Cách lấy ra một mảng users từ SharedPreferences

ArrayList userList = new ArrayList();
// Load user List from preferences
SharedPreferences prefs = getSharedPreferences("User", Context.MODE_PRIVATE);
try {
  userList = (ArrayList) ObjectSerializer.deserialize(prefs.getString("UserList", ObjectSerializer.serialize(new ArrayList())));
} catch (IOException e) {
  e.printStackTrace();
}

Chúc bạn thành công.

2,792 xem 00 hữu ích trả lời –