theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : Sql Server
Hỏi lúc:
Lượt xem: 4,356

Làm sao để kết nối CSDL SqlServer trong C#?

Lý Phúc Đức Lý Phúc Đức
 05  02  01
05 bình chọn hữu ích bởi Đặng Thảo Vân, Đỗ Cẩm Nhung Nguyễn Trí Việt ... (tất cả)

Mình đang làm một ứng dụng quản lý sinh viên đơn giản bằng C#. Mình đã tạo CSDL SinhVien(MSSV, HoTen, GioiTinh, Lop). Bây giờ mình muốn lấy nó ra hiển thị trên Form của C#. Mình phải viết code như thế nào để kết nối đến CSDL của mình. Làm sao để biết là đã kết nối thành công hay chưa?

Cảm ơn các bạn.

4,356 xem 08 theo dõi 05 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Dương Thụy Linh Dương Thụy Linh
 08  01  01
04 bình chọn hữu ích bởi Phan Vương Gia, Tạ Bảo An Trịnh Hạnh Tường ... (tất cả)
using System.Data.SqlClient;
private void Formsinhvien_Load(object sender, EventArgs e)
{
  string strCn = "Data Source=USER-PC\\SQLEXPRESS;Initial Catalog=db;Integrated Security=True";// đây là chuổi kết nối
  string strSql = "Select * from SinhVien";
  SqlConnection Conn = new SqlConnection(strCn);
  SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(strSql, Conn);
  DataSet ds = new DataSet();
  DataTable dt = new DataTable("SinhVien");
  da.Fill(dt);
  gridsinhvien.DataSource = dt; // đây là gridview để csdl đổ vào
}
3,882 xem 04 hữu ích trả lời –
Huỳnh Việt Hoàng Huỳnh Việt Hoàng
 02  02  01
02 bình chọn hữu ích bởi Trần Ngọc Bích Đặng Kỳ Duyên

Bạn thêm chuỗi kết nối trong web.config

<connectionStrings>
  <add name="conn" connectionString="data source=.\SQLEXPRESS;Integrated Security=SSPI;AttachDBFilename=|DataDirectory|\mydb.mdf;User Instance=true" providerName="System.Data.SqlClient"/>
</connectionStrings>

Sử dụng đoạn code sau để quản lý cấu hình

using System.Data.SqlClient;
using System.Configuration;

string connectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["conn"].ConnectionString;

using(SqlConnection SqlConnection = new SqlConnection(connectionString));

Mở kết nối và thao tác vs database

{
  SqlDataAdapter SqlDataAdapter = new SqlDataAdapter();
  SqlCommand SqlCommand = new SqlCommand();

  SqlConnection.Open();
  SqlCommand.CommandText = "select * from table";
  SqlCommand.Connection = SqlConnection;
  SqlDataReader dr = SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection);
}
3,895 xem 02 hữu ích trả lời –
Phan Ngọc Tuấn Phan Ngọc Tuấn
 01  00  01
01 bình chọn hữu ích bởi Huỳnh Tuấn Ðức

Với câu lệnh select

B1: xác định chuỗi kết nối và câu lệnh SQL cần thực hiện

connStr = "Data Source=..\SQLEXPRESS;Initial Catalog=dbname;User ID=sa;password=123456"; // chuỗi kết nối đến CSDL
String sql = "select * from Table"// câu lệnh select cần thực hiện

B2: tạo đối tượng connection kết nối giữa ứng dụng và CSDL

SqlConnection conn = new SqlConnection(); // khởi tạo một đối tượng kết nối
conn.ConnectionString = connStr; // lấy đường dẫn đến cơ sở dữ liệu
conn.Open(); // mở kết nối

B3 : tạo đối tượng SqlAdapter là cầu nối giữa dataset và datasource để thực hiện công việc như đọc hay cập nhật dữ liệu

SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(sql,conn) ;

B4 :dữ liệu đọc ra từ câu lệnh select được lưu vào 1 datatable trong dataset

DataTable dt = new DataTable() ; // khởi tạo đối tượng datatableDa.Fill(dt) ; // fill dữ liệu vào datatable

B5: nếu dữ liệu được hiển thị ra datagridview .Ta cần 1 DataView kết nối đến DataTable .Đối tượng DataView dùng cho việc sắp xếp,lọc, tìm kiếm…

DataView dv = new DataView(dt);

B6: hiển thị dữ liệu lên datagridview

Dgr.DataSource = dv; // gán datasource cho datagridviewDgr.AutoResizeColums(); // căn chỉnh lại chiều rộng các cột của datagridview

B7:Đóng kết nối

Conn.Close();

Với câu lệnh UPDATE,DELETE,INSERT

B1: Xác định chuỗi kết nối và câu lệnh Sql cần thực hiện

connStr = "Data Source=WINDWALK-PC\SQLEXPRESS;Initial Catalog=dbname;User ID=sa;password=123456"; // chuỗi kết nối đến CSDLString sql = "insert to Table values(…);"// câu lệnh select cần thực hiện

B2: tạo đối tượng Connection kết nối giữa ứng dụng và cơ sở dữ liệu

SqlConnection conn = new SqlConnection(connStr);

B3: Khởi tạo đối tượng SqlCommand để thực thi câu lệnh Sql

SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql,conn);// khởi tạo SqlCommand truyền vào câu lệnh sql và đối tượng connection mà đối tượng command sẽ được thực hiện nhờ connection đó//
cmd.CommandText = sql;
cmd.Connection = connCmd.Connection.Open(); // mở kết nối
Int effRows = cmd.ExecuteNonQuery(); // thực thi câu lệnh Sql và trả về số dòng được thực hiện

Tham khảo : https://daolekwan.wordpress.com/2013/06/10/cket-noi-co-so-du-lieu-trong-c/

3,884 xem 01 hữu ích trả lời –