theo dõi

Gần nhất :

Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : Python
Hỏi lúc:
Lượt xem: 3,840

Kiểm tra xem một tập tin tồn tại bằng cách sử dụng Python?

Hoàng Trọng Hùng Hoàng Trọng Hùng
 00  01  01

Làm thế nào để kiểm tra xem một tập tin tồn tại, sử dụng Python, mà không sử dụng một câu lệnh try?

3,840 xem 06 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Lê Quang Thắng Lê Quang Thắng
 06  00  01
06 bình chọn hữu ích bởi Dương Nguyên Bảo, Huỳnh Hiếu Nghĩa Vũ Trung Việt ... (tất cả)

Sử dụng os.path.isfile() với os.access():

import os
import os.path

PATH='./file.txt'

if os.path.isfile(PATH) and os.access(PATH, os.R_OK):
    print "File tồn tại và có thể đọc"
else:
    print "File bị thiếu hoặc không thể đọc"
3,497 xem 06 hữu ích trả lời –
Võ Minh Dân Võ Minh Dân
 13  01  01
06 bình chọn hữu ích bởi Phạm Duy Tiếp, Đỗ Vân Trang Trần Minh Ân ... (tất cả)

Không giống như isfile(), exists() sẽ trả lại True cho thư mục. 

Vì vậy, tùy thuộc vào nếu bạn muốn chỉ có các tập tin hay thư mục, bạn sẽ sử dụng isfile() hoặc exists(). Dưới đây là một đầu ra đơn giản.

>>> print os.path.isfile("/etc/passwd")
True
>>> print os.path.isfile("/etc")
False
>>> print os.path.isfile("/does/not/exist")
False
>>> print os.path.exists("/etc/passwd")
True
>>> print os.path.exists("/etc")
True
>>> print os.path.exists("/does/not/exist")
False
3,499 xem 06 hữu ích trả lời –
Hoàng Quốc Ðại Hoàng Quốc Ðại
 03  00  01
03 bình chọn hữu ích bởi Phạm Chí Kiên, Đỗ Thùy Giang Nguyễn Hữu Bào

Bạn có thể sử dụng hàm os.path.exists:

import os.path
os.path.exists(file_path)

Trả về true cho tất cả tập tin và thư mục

Sử dụng os.path.isfile để kiểm tra 1 tập tin cụ thể

3,499 xem 03 hữu ích trả lời –
Nguyễn Hoàng Dũng Nguyễn Hoàng Dũng
 09  00  02
02 bình chọn hữu ích bởi Trần Tùy Linh Phan Kim Quyên
import os.path
os.path.isfile(fname) 
3,500 xem 02 hữu ích trả lời –
Vũ Quốc Thành Vũ Quốc Thành
 01  00  01
01 bình chọn hữu ích bởi Dương Ngọc Tuấn
import os

if os.path.isfile(filename):
3,495 xem 01 hữu ích trả lời –