theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : JavaScript
Hỏi lúc:
Lượt xem: 5,018

Kiểm tra một checkbox với jQuery?

Dương Bích Huệ Dương Bích Huệ
 11  01  00
11 bình chọn hữu ích bởi Hoàng Thu Thủy, Ngô Ðắc Thái Duy Do ... (tất cả)

Hi all. Mình muốn làm một cái gì đó như thế này để đánh dấu vào một ô trống bằng cách sử dụng jQuery:

$(".myCheckBox").checked(true);

hoặc như này

$(".myCheckBox").selected(true);

có 1 điều là chúng không tồn tại

5,018 xem 14 theo dõi 11 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Dương Bách Tùng Dương Bách Tùng
 07  00  02
06 bình chọn hữu ích bởi Phan Quốc Trường, Lê Hữu Cường Hoàng Tất Hiếu ... (tất cả)

jQuery 1.6+

Sử dụng các hàm .prop()

$('.myCheckbox').prop('checked', true);
$('.myCheckbox').prop('checked', false);

jQuery 1.5.x và nhỏ hơn

Các hàm .prop() không có sẵn, vì vậy bạn cần phải sử dụng .attr().

$('.myCheckbox').attr('checked', true);
$('.myCheckbox').attr('checked', false);

Bất kỳ phiên bản jQuery nào

Nếu bạn đang làm việc chỉ với một phần tử, bạn có thể chỉ cần thay đổi thuộc tính .checked của HTMLInputElement:

$('.myCheckbox')[0].checked = true;
$('.myCheckbox')[0].checked = false;

Lợi ích khi sử dụng các hàm .prop().attr() thay vì điều này sẽ hoạt động trên tất cả các phần tử phù hợp.

4,672 xem 06 hữu ích trả lời –
Đỗ Hoàng Quân Đỗ Hoàng Quân
 07  00  02
02 bình chọn hữu ích bởi Nguyễn Hoàng Khánh Ngô An Nguyên
$("#mycheckbox")[0].checked = true;
$("#mycheckbox").attr('checked', true);
$("#mycheckbox").click();
4,674 xem 02 hữu ích trả lời –
Vũ Minh Kiệt Vũ Minh Kiệt
 02  00  01
02 bình chọn hữu ích bởi Tạ Diễm Thư Trần Duy Thạch

Bạn dùng:

$(".myCheckbox").attr('checked', true); // khuyên bạn dùng cái này
$(".myCheckbox").prop('checked', true);

Và nếu bạn muốn kiểm tra xem một checkbox checked hay không:

$('.myCheckbox').is(':checked');
4,676 xem 02 hữu ích trả lời –
Tạ Khai Minh Tạ Khai Minh
 00  00  02

Bạn cũng có thể mở rộng đối tượng $ .fn  với phương pháp:

(function($) {
  $.fn.extend({
   check : function() {
     return this.filter(":radio, :checkbox").attr("checked", true);
   },
   uncheck : function() {
     return this.filter(":radio, :checkbox").removeAttr("checked");
   }
  });
}(jQuery));

Sau đó bạn có thể làm như sau:

$(":checkbox").check();
$(":checkbox").uncheck();
4,675 xem 00 hữu ích trả lời –