theo dõi

Gần nhất :

Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,191

Hướng dẫn nộp báo cáo sử dụng hoá đơn?

Tạ Hải An Tạ Hải An
 00  01  00
1,191 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Phan Thúy Giang Phan Thúy Giang
 00  00  01

Tại Điểm 2.2, Mục VII, Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn quy định:

- Hàng tháng thực hiện báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn mẫu BC-26/HĐ ban hành kèm theo Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính, chậm nhất vào ngày 10 của tháng sau (Bộ Tài chính cho phép được nộp chậm nhất đến ngày 20 của đầu tháng sau). Riêng một số ngành đặc thù có thể báo cáo sử dụng hoá đơn hàng quý nhưng phải được sự chấp thuận của Tổng cục Thuế.

- Báo cáo thanh, quyết toán sử dụng hoá đơn hàng năm (theo mẫu ) gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước ngày 25 tháng 02 năm sau.

Theo quy định trên, người nộp thuế có sử dụng hoá đơn phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn cho cơ quan thuế quản lý thuế trực tiếp với kỳ báo cáo: tháng và năm.

1,023 xem 00 hữu ích trả lời –