theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : Android
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,528

How to remove line in between items in list view android?

Thanh  Thinh Thanh Thinh
 57  26  62

Làm thế nào để xoá gạch giữa các items của listview 

1,528 xem 01 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Thanh  Thinh Thanh Thinh
 57  26  62

Set the dividerHeight to zero and divider to null like this in xml:

android:dividerHeight="0dp" 
android:divider="@null"

Or in java:

getListView().setDividerHeight(0); 
getListView().setDivider(null);
1,343 xem 00 hữu ích trả lời –