theo dõi

Gần nhất :

Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : C#
Hỏi lúc:
Lượt xem: 2,412

Hỏi về hàm random trong C#

Đặng Bích Phượng Đặng Bích Phượng
 05  01  01
02 bình chọn hữu ích bởi Bùi Lệ Nhi Tạ Lệ Nga
2,412 xem 04 theo dõi 02 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Đỗ Hải Long Đỗ Hải Long
 04  01  02
02 bình chọn hữu ích bởi Trần Trọng Vinh Hồ Hoàng Hạ

Trong C# thì việc random nó còn dễ hơn rất nhiều. Đối với C++ thì mình buộc phải cấp cho hàm srand một cái "seed" là thời gian. Nhưng trong C# thì họ đã làm sẵn luôn như vậy cho mình mỗi khi mình khởi tạo một đối tượng Random.

Class Random còn cấp cho mình nhiều phương thức để tạo ra số ngẫu nhiên, ví dụ dưới sử dụng phương thức Next cho phép random một số thuộc về một đoạn giá trị cho trước.

using System;

class Program
{
    static void Main()
    {
	// ... Create new Random object.
	Random r = new Random();
	// ... Get three random numbers.
	//     Always 5, 6, 7, 8 or 9.
	Console.WriteLine(r.Next(5, 10));
	Console.WriteLine(r.Next(5, 10));
	Console.WriteLine(r.Next(5, 10));
    }
}

Output mẫu, có thể thay đổi trên mỗi lần chạy

5
7
6

Bởi vì như ở trên mình đã giới hạn random trong đoạn [5, 10] nên các giá trị in ra cũng nằm trong đoạn này.

2,005 xem 02 hữu ích trả lời –