theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 828

Hỏi về Điều 2 thông tư 200/2014/TT – BTC?

Đặng Hoài Nhân Đặng Hoài Nhân
 00  01  00

Tôi muốn hỏi một vấn đề trong thông tư Số: 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 như sau: Điều 2 của TT có ghi: “Thông tư này hướng dẫn việc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính, không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với ngân sách Nhà nước.” điều này có nghĩa là như thế nào? không liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp là như thế nào? Có thể cho tôi ví dụ cụ thể để hiểu rõ hơn được không?

828 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Nguyễn Yến Phương Nguyễn Yến Phương
 01  01  03

Theo điều 2 của Thông tư 200/2014/TT-BTC thì đối với việc xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với ngân sách Nhà nước đề nghị doanh nghiệp thực hiện theo các văn bản pháp luật quy định về thuế; đối với việc ghi sổ kế toán, lập và trình bày BCTC đề nghị doanh nghiệp thực hiện theo quy định của Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Ví dụ về ghi nhận doanh thu, văn bản pháp luật quy định về thuế khác với chế độ kế toán:

–  Theo quy định của pháp luật thuế: ghi nhận doanh thu khi xuất hóa đơn hoặc việc cung cấp hàng hóa dịch vụ hoàn thành.

–  Theo chuẩn mực và chế độ kế toán: ghi nhận doanh thu khi thỏa mãn 05 điều kiện theo chuẩn mực 14- doanh thu và thu nhập khác.

Vì vậy, khi thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, doanh nghiệp thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế; tuy nhiên, việc ghi sổ và lập báo cáo tài chính thực hiện theo chuẩn mực, chế độ kế toán.

751 xem 00 hữu ích trả lời –