theo dõi

Gần nhất :

Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : Asp.Net MVC
Hỏi lúc:
Lượt xem: 9,070

Hàm mã hóa mật khẩu md5 trong ASP.NET MVC viết như thế nào ạ?

Đỗ Tùy Anh Đỗ Tùy Anh
 02  01  00
02 bình chọn hữu ích bởi Ngô Hải Miên Trịnh Vân Linh
9,070 xem 04 theo dõi 02 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Vũ Ðức Long Vũ Ðức Long
 02  00  01
02 bình chọn hữu ích bởi Dương Tường Nguyên Ngô Hoàng Việt

1. Khai báo thư viện:

using System.Security.Cryptography;

2. Mã hóa mật khẩu:

public static string EncodePassword(string originalPassword)
{
  //Declarations
  Byte[] originalBytes;
  Byte[] encodedBytes;
  MD5 md5;

  //Instantiate MD5CryptoServiceProvider, get bytes for original password and compute hash (encoded password)
  md5 = new MD5CryptoServiceProvider();
  originalBytes = ASCIIEncoding.Default.GetBytes(originalPassword);
  encodedBytes = md5.ComputeHash(originalBytes);

  //Convert encoded bytes back to a 'readable' string
  return BitConverter.ToString(encodedBytes);
}
8,740 xem 02 hữu ích trả lời –
Đỗ Thảo Nghi Đỗ Thảo Nghi
 00  00  01
public static string CreateMD5(string input)
{
  // Use input string to calculate MD5 hash
  MD5 md5 = System.Security.Cryptography.MD5.Create();
  byte[] inputBytes = System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(input);
  byte[] hashBytes = md5.ComputeHash(inputBytes);

  // Convert the byte array to hexadecimal string
  StringBuilder sb = new StringBuilder();
  for (int i = 0; i < hashBytes.Length; i++)
  {
    sb.Append(hashBytes[i].ToString("X2"));
  }
  return sb.ToString();
}
8,734 xem 00 hữu ích trả lời –