theo dõi

Gần nhất :

Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : JavaScript
Hỏi lúc:
Lượt xem: 3,531

Hàm Encode vs Decode 1 chuỗi trong jquery?

Huỳnh Kiều Nga Huỳnh Kiều Nga
 02  02  00

Chuỗi input:

var url = 'folder/index.html?param=#23dd&noob=yes'; //or specify one

Chuỗi output đã encode:

//outputs folder%2Findex.html%3Fparam%3D%2323dd%26noob%3Dyes

sau đó tôi muốn decode để ra chuỗi url ban đầu?

3,531 xem 03 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Đỗ Duy Uyên Đỗ Duy Uyên
 00  00  01

Đây nè bạn:

encodeURI(url)
decodeURI(url)
3,290 xem 00 hữu ích trả lời –
Đỗ Hải Long Đỗ Hải Long
 04  01  02

Encode URL

var url = $(location).attr('href'); //get current url
//OR
var url = 'folder/index.html?param=#23dd&noob=yes'; //or specify one

var encodedUrl = encodeURIComponent(url);
console.log(encodedUrl);
//outputs folder%2Findex.html%3Fparam%3D%2323dd%26noob%3Dyes

Decode URL

var url = $(location).attr('href'); //get current url
//OR
var url = 'folder%2Findex.html%3Fparam%3D%2323dd%26noob%3Dyes'; //or specify one

var decodedUrl = decodeURIComponent(url);
console.log(decodedUrl);
//outputs  folder/index.html?param=#23dd&noob=yes
3,291 xem 00 hữu ích trả lời –