theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 883

Hạch toán chuyển vốn kinh doanh cho chi nhánh?

Tạ Quang Triệu Tạ Quang Triệu
 02  02  01

a. Công ty em là một chi nhánh, nhưng hoạch toán độc lập nhưng vốn lại phụ thuộc Công ty chính.Trong đó vốn Công ty là: 1.900.000.000đ, chuyển nhượng chi nhánh là 952.000.000đ thì hạch toán thế nào ?

b. Chi nhánh Công ty mới thành lập tháng 09/2013 có phải làm báo cáo tài chính không ?

883 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Huỳnh Lâm Tuyền Huỳnh Lâm Tuyền
 00  01  01

a. Theo quy định tại chế độ kế toán ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định:

* Hạch toán ở công ty chính: khi công ty chuyển nhượng vốn cho Chi nhánh

- Nợ TK 136 ( 1361 ) 952.000.000 đồng (vốn KD ở đơn vị trực thuộc)

- Có các TK 111, 112 952.000.000 đồng (giảm vốn ở công ty chính)

* Hạch toán ở Chi nhánh: Khi Chi nhánh nhận được vốn từ công ty chính chuyển xuống thì hạch toán như sau:

- Nợ các TK 111, 112: 952.000.000 đồng

- Có TK 411 – NVKD 952.000.000 đồng

b. Tại khoản 3 phần B Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định: “Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và kỳ tính thuế năm cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doah nghiệp … có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo (đối với doanh nghiệp mới thành lập) để hình thành một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm đầu tiên hoặc kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp của năm cuối cùng không vượt quá 15 tháng”.

        (Đã được thay thế bằng thông tư 123, TT78,96... cùng nội dung)

Từ nội dung của quy định trên, thì công ty có phải nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2013 ,phải lập báo cáo tài chính năm 2013.

- Ketoanviet.net.vn -

738 xem 00 hữu ích trả lời –