theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : C#
Hỏi lúc:
Lượt xem: 2,727

Gọi "stored procedure" trong "linq to entities" như thế nào?

Lý Khánh Quân Lý Khánh Quân
 03  01  01
2,727 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Phạm Cẩm Hạ Phạm Cẩm Hạ
 00  00  01

1. Viết stored proceduce: Ví dụ

CREATE PROCEDURE [dbo].[GetCoursesByStudentId]
@StudentId int = null
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
select c.courseid, c.coursename,c.Location
from student s left outer join studentcourse sc 
on sc.studentid = s.studentid left outer join course c on c.courseid = sc.courseid
where s.studentid = @StudentId
END

2. Thêm stored proceduce vào edmx

img

3. Bạn sẽ thấy rằng stored proceduce trong Model Brower

img

4. Nhấp chuột phải vào thủ tục lưu trữ và click Add Function Import

img

5. Sử dụng nó:

using (var ctx = new SchoolDBEntities())
{
    IList<Course> courseList = ctx.GetCoursesByStudentId(1).ToList<Course>();
    //do something with courselist here
}
2,418 xem 00 hữu ích trả lời –