theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : JavaScript
Hỏi lúc:
Lượt xem: 13,910

Dùng JQuery để làm cho một trang chuyển hướng url như thế nào?

Phạm Ðình Phú Phạm Ðình Phú
 00  01  00
13,910 xem 07 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Võ Tuyết Trinh Võ Tuyết Trinh
 03  00  01
03 bình chọn hữu ích bởi Lê Từ Ðông, Đỗ Thiên Uy Nguyễn Diễm Quỳnh

JQuery là không cần thiết, và window.location.replace (...) sẽ mô phỏng tốt nhất một chuyển hướng HTTP.

Nó là tốt hơn so với sử dụng window.location.href =, bởi vì thay thế () không đặt các trang có xuất xứ trong lịch sử phiên, có nghĩa là người dùng sẽ không bị mắc kẹt khi chuyển hướng thất bại khi nhấn vào nút back trên trình duyệt. Nếu bạn muốn mô phỏng một ai đó nhấp chuột vào một liên kết, sử dụng location.href. Nếu bạn muốn mô phỏng một chuyển hướng HTTP, sử dụng location.replace.

// hành vi tương tự như một chuyển hướng HTTP
window.location.replace("http://upques.com");

// hành vi tương tự như cách bấm vào một liên kết
window.location.href = "http://upques.com";
13,713 xem 03 hữu ích trả lời –
Hoàng Lâm Dũng Hoàng Lâm Dũng
 02  00  01
02 bình chọn hữu ích bởi Phan Ngọc Nữ Hoàng Nhã Uyên

Làm việc với mọi trình duyệt:

window.location.href = 'your_url';
13,709 xem 02 hữu ích trả lời –
Hoàng Khánh Thi Hoàng Khánh Thi
 08  00  02
01 bình chọn hữu ích bởi Phạm Ðức Hòa
// window.location
window.location.replace('http://www.example.com')
window.location.assign('http://www.example.com')
window.location.href = 'http://www.example.com'
document.location.href = '/path'

// window.history
window.history.back()
window.history.go(-1)

// window.navigate; ONLY for old versions of IE
window.navigate('top.jsp')


// probably no bueno
self.location = 'http://www.example.com';
top.location = 'http://www.example.com';

// jQuery
$(location).attr('href','http://www.example.com')
$(window).attr('location','http://www.example.com')
$(location).prop('href', 'http://www.example.com')
13,710 xem 01 hữu ích trả lời –
Ngô Hà Xuân Ngô Hà Xuân
 05  00  02
01 bình chọn hữu ích bởi Vũ Liên Hạ
$(location).attr('href', 'http://mydomain.com')
13,711 xem 01 hữu ích trả lời –
Trịnh Gia Khánh Trịnh Gia Khánh
 00  00  01
window.location.href = "The URL where you want to redirect";
$('#id').click(function(){
    window.location.href = "http://www.google.com";
});
13,707 xem 00 hữu ích trả lời –
Dương Ngọc Thọ Dương Ngọc Thọ
 00  00  01
window.location = "http://yourdomain.com";
$jq(window).attr("location","http://yourdomain.com");
13,708 xem 00 hữu ích trả lời –