theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : Asp.Net MVC
Hỏi lúc:
Lượt xem: 7,309

Code gửi email trong ASP.NET MVC như thế nào?

Dương Thụy Linh Dương Thụy Linh
 08  01  01
04 bình chọn hữu ích bởi Phạm Phong Dinh, Phạm Lệ Chi Dương Triều Thanh ... (tất cả)
7,309 xem 08 theo dõi 04 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Ngô Hồng Nhuận Ngô Hồng Nhuận
 04  00  01
04 bình chọn hữu ích bởi Hồ Khánh Duy, Huỳnh Hoài Phong Huỳnh Yên Khuê ... (tất cả)

Đầu tiên các bạn tạo class Email Service như sau:

public class EmailService
{
  public bool Send(string smtpUserName, string smtpPassword,string smtpHost, int smtpPort,string toEmail,string subject, string body)
  {
    try
    {
      using (var smtpClient = new SmtpClient())
      {
        smtpClient.EnableSsl = true;
        smtpClient.Host = smtpHost;
        smtpClient.Port = smtpPort;
        smtpClient.UseDefaultCredentials = true;
        smtpClient.Credentials = new NetworkCredential(smtpUserName, smtpPassword);
        var msg = new MailMessage
        {
          IsBodyHtml = true,
          BodyEncoding = Encoding.UTF8,
          From = new MailAddress(smtpUserName),
          Subject = subject,
          Body = body,
          Priority = MailPriority.Normal,
        };
        msg.To.Add(toEmail);
        smtpClient.Send(msg);
        return true;
      }
    }
    catch 
    {

      return false;
    }
  }
}

Cách sử dụng

string smtpUserName = "email cua ban";
string smtpPassword = "mat khau cua ban";
string smtpHost = "smtp.gmail.com";
int smtpPort = 25;

string emailTo = "email nguoi nhan";
string subject = "Chu de....";
string body = string.Format("Bạn vừa nhận được liên hê từ: <b>{0}</b><br/>Email: {1}<br/>Nội dung: </br>", 
  FirstName, Email);

EmailService service = new EmailService();
bool kq = service.Send(smtpUserName, smtpPassword, smtpHost, smtpPort, emailTo, subject, body);

Chúc các bạn thành công.

7,090 xem 04 hữu ích trả lời –
Dương Bách Tùng Dương Bách Tùng
 07  00  02
01 bình chọn hữu ích bởi Hồ Ðạt Dũng

Sử dụng thư viện : System.Net.Mail.

MailMessage mail = new MailMessage();

SmtpClient smtpServer = new SmtpClient("smtp.gmail.com");
smtpServer.Credentials = new System.Net.NetworkCredential("userName", "password");
smtpServer.Port = 587; // Gmail works on this port

mail.From = new MailAddress("myemail@gmail.com");
mail.To.Add("recepient@gmail.com");
mail.Subject = "Password recovery";
mail.Body = "Recovering the password";

smtpServer.Send(mail);
7,082 xem 01 hữu ích trả lời –
Đỗ Trầm Hương Đỗ Trầm Hương
 03  00  02
Using Systems.Net.Mail;
// POST: /Account/Register
// Dưới đây là đoạn mã gửi email đơn giản (MVC4)

public async Task<ActionResult> Register(RegisterViewModel model)
{
  Mail email= new Mail();
  if (ModelState.IsValid)
  {
    var user = new ApplicationUser() { UserName = model.UserName, Email = model.Email };
    var result = await UserManager.CreateAsync(user, model.Password);
    if (result.Succeeded)
    {
      email.to = new MailAddress(model.Email);
      email.body = "Xin chào" + model.Firstname + " tài khoản của bạn đã được tạo <br/> Username: " + model.UserName + " <br/>Password: " + model.Password.ToString() + " <br/> hihi";
      ViewBag.Feed = email.reg();
      await SignInAsync(user, isPersistent: false);
      
      return RedirectToAction("Index", "Home");
    }
    else
    {
      AddErrors(result);
    }
  }

  return View(model);
}

//Business Logic(this Is you Email Class)

Using Systems.Net.Mail;

public class Mail
{
  public MailAddress to { get; set; }
  public MailAddress from { get; set; }
  public string sub { get; set; }
  public string body { get; set; }

  public string reg()
  {
    string feed = "Registration Successful";
    var m = new System.Net.Mail.MailMessage()
    {
      Subject = "",
      Body = body,
      IsBodyHtml = true
    };
    m.From = new MailAddress("Mxolisi@gmail.com ", "Administrator");
    m.To.Add(to);
    SmtpClient smtp = new SmtpClient
    {
      Host = "pod51014.outlook.com",
      //Host = "smtp-mail.outlook.com",
      Port = 587,
      Credentials = new System.Net.NetworkCredential("Mxolisi@gmail.com ", " Dut324232"),
      EnableSsl = true
    };

    try
    {
      smtp.Send(m);
      // feed = "";
    }
    catch (Exception e)
    {

    }

    return feed;
  }

  public string fogot()
  {
    string feedback = "";

    var m = new System.Net.Mail.MailMessage()
    {
      Subject = "Reset mật khẩu",
      Body = body,
      IsBodyHtml = true
    };
    m.From = new MailAddress("Mxolisi@gmail.com ", "Administrator");
    m.To.Add(to);
    SmtpClient smtp = new SmtpClient
    {
      Host = "pod51014.outlook.com",
      Port = 587,
      Credentials = new System.Net.NetworkCredential("Mxolisi@gmail.com ", "Dut324232"),
      EnableSsl = true
    };

    try
    {
      smtp.Send(m);
      feedback = "Kiểm tra email của bạn để xác thực";
    }
    catch (Exception e)
    {
      feedback = "Không thể gửi email:" + e.Message;
    }
    return feedback;
  }
}
7,080 xem 00 hữu ích trả lời –
Phạm Như Bảo Phạm Như Bảo
 02  00  02

Bạn có thể sử dụng đoạn code sau:

public void SendEmail(string address, string subject, string message)
{
  string email = "-your-id-@gmail.com";
  string password = "put-your-GMAIL-password-here";

  var loginInfo = new NetworkCredential(email, password);
  var msg = new MailMessage();
  var smtpClient = new SmtpClient("smtp.gmail.com", 587);

  msg.From = new MailAddress(email);
  msg.To.Add(new MailAddress(address));
  msg.Subject = subject;
  msg.Body = message;
  msg.IsBodyHtml = true;

  smtpClient.EnableSsl = true;
  smtpClient.UseDefaultCredentials = false;
  smtpClient.Credentials = loginInfo;
  smtpClient.Send(msg);
}

7,081 xem 00 hữu ích trả lời –