theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,752

Có thể mua dữ liệu về báo cáo tài chính của nhiều doanh nghiệp cùng một lúc hay không?

Lê Nguyệt Ánh Lê Nguyệt Ánh
 00  01  00
1,752 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Trần Tú Uyên Trần Tú Uyên
 00  00  01

Việc chọn mua dữ liệu báo cáo tài chính được thực hiện riêng lẻ đối với từng doanh nghiệp. Bạn cần chọn cụ thể một doanh nghiệp và chọn việc đưa báo cáo tài chính của một năm nhất định của doanh nghiệp đó vào giỏ hàng. Tuy nhiên, bạn có thể chọn đưa nhiều báo cáo tài chính vào một giỏ hàng và thanh toán đồng thời.

1,648 xem 00 hữu ích trả lời –