theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,180

Chứng từ kế toán cần phải có thông tin gì và được quy định ở đâu?

Bùi Giao Kiều Bùi Giao Kiều
 00  01  00
1,180 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Lý Bích San Lý Bích San
 00  00  01

Theo Điều 17. Luật kế toán số 03/QH11 ngày 17 tháng 06 năm 2003, quy định như sau:

Chứng từ kế toán phải có 7 nội dung chủ yếu sau đây:

1) Tên và số hiệu của chứng từ kế toán;

2) Ngày, tháng, năm lập chứng từ kế toán;

3) Tên, địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân lập chứng từ kế toán;

4) Tên, địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân nhận chứng từ kế toán;

5) Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;

6) Số lượng, đơn giá và số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính ghi bằng số; tổng số tiền của chứng từ kế toán dùng để thu, chi tiền ghi bằng số và bằng chữ;

7) Chữ ký, họ và tên của người lập, người duyệt và những người có liên quan đến chứng từ kế toán.

Ngoài những nội dung chủ yếu của chứng từ kế toán quy định như trên, chứng từ kế toán có thể có thêm những nội dung khác theo từng loại chứng từ.

1,047 xem 00 hữu ích trả lời –