theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : C#
Hỏi lúc:
Lượt xem: 20,566

Cấu hình kết nối Mongodb với C#?

Phan Minh Khánh Phan Minh Khánh
 15  02  01
05 bình chọn hữu ích bởi Lý Phượng Uyên, Đỗ Hồng Thảo Trịnh Tường Lân ... (tất cả)

Code của mình như sau:

string connection = ConfigurationManager.ConnectionStrings["DBMongo"].ConnectionString;
var mongo = new Mongo(connection);
mongo.Connect();

Và kết quả nhận được là:

Invalid connection string on: - Chuỗi kết nối không hợp lệ

Web.config được cấu hình như sau:

<add name="DBMongo" connectionString="mongo flame.mongohq.com:27065/dunedin -u ausername -p apassword"/>

Hãy giúp đỡ tôi!

20,566 xem 06 theo dõi 05 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Ngô Thanh Trung Ngô Thanh Trung
 05  00  01
05 bình chọn hữu ích bởi Trịnh Thi Nhiên, Trần Đạt Hùng Phạm Hồng Hoa ... (tất cả)

Các chuỗi kết nối cho MongoDB được định dạng như một URI, chi tiết có thể được tìm thấy ở đây. Dưới đây là các định dạng cơ bản và một số ví dụ:

mongodb://[username:password@]host1[:port1][/[database][?options]]

mongodb://127.0.0.1 

mongodb://127.0.0.1/mydatabase

mongodb://mongosrv.com:10230/mydatabase

mongodb://myadmin:secretpass@mongosrv.com:10230/mydatabase

mongodb://ausername:apassword@flame.mongohq.com:27065/dunedin

Sử dụng MongoUrlBuilder MongoUrl để xây dựng hoặc phân tích các chuỗi kết nối:

var mongoUrl = new MongoUrl(settings.ConnectionString);
var mongoClient = new MongoClient(mongoUrl);
var mongoServer = mongoClient.GetServer();
var mongoDatabase = mongoServer.GetDatabase(mongoUrl.DatabaseName); 
20,165 xem 05 hữu ích trả lời –
Phạm Thanh Giang Phạm Thanh Giang
 02  00  01
02 bình chọn hữu ích bởi Phạm Kiều Oanh Võ Kim Phú
mongodb://[username:password@]host1[:port1][,host2[:port2],...[,hostN[:portN]]][/[database][?options]]

https://docs.mongodb.org/manual/reference/connection-string/

20,091 xem 02 hữu ích trả lời –