theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : C#
Hỏi lúc:
Lượt xem: 4,893

Cách tốt nhất để lặp lại trên Dictionary trong C # là gì?

Võ Ánh Linh Võ Ánh Linh
 05  01  00
05 bình chọn hữu ích bởi Nguyễn Quang Thiên, Trịnh Xuân Sơn Vũ Minh Yến ... (tất cả)
4,893 xem 07 theo dõi 05 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Đỗ Hoàng Quân Đỗ Hoàng Quân
 07  00  02
05 bình chọn hữu ích bởi Tạ Tuyết Sương, Lý Hoài Trang Bùi Quốc Hùng ... (tất cả)
foreach(KeyValuePair<string, string> entry in myDic)
{
  // làm gì đó với entry.Value hoặc entry.Key
}
4,639 xem 05 hữu ích trả lời –
Đỗ Tố Uyên Đỗ Tố Uyên
 05  00  02
03 bình chọn hữu ích bởi Dương Xuân Bách, Đỗ Ðình Phúc Dương Mai Anh
Dictionary<string,object> myDictionary = new Dictionary<string,object>();

Foreach (KeyValuePair<string,object> kvp in myDictionary)
{
   //Làm điều gì đó
}
4,637 xem 03 hữu ích trả lời –
Hoàng Thiệu Bảo Hoàng Thiệu Bảo
 02  00  01
02 bình chọn hữu ích bởi Hồ Đức Duy Lý Linh Lan

Nếu bạn đang cố gắng sử dụng một Dictionary chung trong C# giống như bạn sẽ sử dụng một mảng kết hợp trong một ngôn ngữ khác:

foreach(var item in myDictionary)
{
  foo(item.Key);
  bar(item.Value);
}

Hoặc, nếu bạn chỉ cần để lặp qua các bộ sưu tập của các key, sử dụng:

foreach(var item in myDictionary.Keys)
{
  foo(item);
}

Và cuối cùng, nếu bạn chỉ quan tâm đến các giá trị:

foreach(var item in myDictionary.Values)
{
  foo(item);
}
4,636 xem 02 hữu ích trả lời –
Đặng Phương Quyên Đặng Phương Quyên
 10  02  02
02 bình chọn hữu ích bởi Võ Thông Minh Lê Thanh Thư

Trong một số trường hợp bạn có thể cần một truy cập có thể được cung cấp bởi for-loop. Cho rằng, LINQ cung cấp elementAt cho phép như sau:

for (int index = 0; index < dictionary.Count; index++) {
 var item = dictionary.ElementAt(index);
 var itemKey = item.Key;
 var itemValue = item.Value;
}
4,638 xem 02 hữu ích trả lời –