theo dõi

Gần nhất :

Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : C#
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,516

Cách liệt kê 1 enum trong c#?

Trần Vĩnh Sơn Trần Vĩnh Sơn
 00  01  00

Làm thế nào bạn có thể liệt kê một enum trong C #?

public enum Suit
{
  Spades,
  Hearts,
  Clubs,
  Diamonds
}

public void EnumerateAllSuitsDemoMethod()
{
  foreach (Suit suit in Suit)
  {
    DoSomething(suit);
  }
}

Lỗi sau xuất hiện khi biên dịch

'Suit' is a 'type' but is used like a 'variable'

1,516 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Hoàng Tri Bảo Hoàng Tri Bảo
 00  00  01
foreach (Suit suit in Enum.GetValues(typeof(Suit)))
{
    //code cua ban
}
1,311 xem 00 hữu ích trả lời –