theo dõi

Gần nhất :

Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : Php
Hỏi lúc:
Lượt xem: 2,488

Cách kết nối đến CSDL MySQL trong PHP?

Trần Yến Thảo Trần Yến Thảo
 02  01  00
02 bình chọn hữu ích bởi Hồ Thanh Ngân Lý Xuân Thiện

Mọi người cho hỏi cách kết nối dữ liệu đến MySQL trong PHP như thế nào ạ?

2,488 xem 05 theo dõi 02 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Bùi Thanh Ðạo Bùi Thanh Ðạo
 04  00  01
04 bình chọn hữu ích bởi Hoàng Ðắc Lộ Dương Ðức Bảo

1- Kết nối cơ sở dữ liệu:

Cú pháp:

mysql_connect("hostname","user","pass")

2- Lựa chọn cơ sở dữ liệu:

Cú pháp:

mysql_select_db("tên_CSDL")

Ví dụ:

$conn=mysql_connect("localhost","root","root") or die(" khong the ket noi");
mysql_select_db("demo");

3- Thực thi câu lệnh truy vấn:

Cú pháp:

mysql_query("Câu truy vấn ở đây");

4- Đếm số dòng dữ liệu trong bảng:

Cú pháp:

mysql_num_rows();

5- Lấy dữ liệu từ bảng đưa vào mảng:

Cú pháp:

mysql_fetch_array();

6- Đóng kết nối cơ sở dữ liệu:

Cú pháp:

mysql_close();

Ví dụ áp dụng:

Tạo cơ sở dữ liệu dựa trên từng đoạn code sau:

mysql -hlocalhost -uroot -proot

mysql>create database demo_mysql;

mysql> use demo_mysql;

mysql>create table user(
id INT(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
username VARCHAR(50) NOT NULL, 
password CHAR(50) NOT NULL, 
PRIMARY KEY(id)
);

Tạo trang test.php. Đầu tiên chúng ta sẽ kết nối cơ sở dữ liệu.

<?php
  $conn=mysql_connect("localhost", "root", "root") or die("can't connect database");
  mysql_select_db("demo_mysql",$conn);
?>

Tiếp đến viết câu truy vấn lấy ra tất cả user từ database.

<?php
  $sql="select * from user";
  $query=mysql_query($sql);
?>

Kiểm tra xem trong bảng dữ liệu đã tồn tại user nào chưa ?. Nếu chưa thì xuất ra thông báo lỗi, ngược lại thì đưa chúng vào mảng và lặp cho đến hết bảng dữ liệu.

<?php
if(mysql_num_rows($query) == 0){
  echo "Chua co du lieu";
}
else{
  while($row=mysql_fetch_array($query)){
    echo $row['username'] ." - ".$row['password']."<br />";
  }
}
?>

Và cuối cùng chúng ta đóng kết nối và kết thúc thao tác xử lý.

<?php
  mysql_close($conn);
?>

Và cuối cùng là file hoàn chỉnh của ứng dụng trên:
 

<?php
  $conn=mysql_connect("localhost", "root", "root") or die("can't connect database");
  mysql_select_db("demo_mysql",$conn);
  $sql="select * from user";
  $query=mysql_query($sql);
  if(mysql_num_rows($query) == 0){
    echo "Chua co du lieu";
  }
  else{
    while($row=mysql_fetch_array($query)){
      echo $row['username'] ." - ".$row['password']."<br />";
    }
  }
  mysql_close($conn);
?>

 

2,232 xem 04 hữu ích trả lời –