theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : C++
Hỏi lúc:
Lượt xem: 2,757

Cách đọc & ghi file trong C++

Phan Minh Khánh Phan Minh Khánh
 15  02  01
07 bình chọn hữu ích bởi Võ Anh Tú, Trịnh Anh Tú Trịnh Duy Bảo ... (tất cả)

Làm sao để đọc & ghi dữ liệu vào một file text trong C++?

2,757 xem 11 theo dõi 07 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Vũ Quang Lộc Vũ Quang Lộc
 00  00  01

Chương trình sau sẽ đọc dữ liệu trong file input.txt và thể hiện ra màn hình

#include <iostream>
#include <string>
// 1. Thêm thư viện fstream xử lý file vào
#include <fstream>
 
using namespace std;
 
int main()
{
	// 2. Mở file
	fstream f;
	f.open("input.txt", ios::in);
 
	// 3. Đọc dữ liệu từ file vào string data
	string data;
	getline(f, data);
 
	// 4. Đóng file
	f.close();
 
	// Thể hiện data ra màn hình
	cout << data;
}

Ghi dữ liệu vào file

#include <iostream>
#include <string>
 
// 1. Thêm thư viện fstream xử lý file vào
#include <fstream>
 
using namespace std;
 
int main()
{
	// 2. Mở file
	fstream f;
	f.open("output.txt", ios::out);
 
	// 3. Ghi dữ liệu vào file, trường hợp này ta có data là dữ liệu
	string data = "Site: upques.com\nHo Ten: Nguyen Van A\nCong Viec: Dao Tao Lap Trinh Game";
	f << data;
 
	// 4. Đóng file
	f.close();
}

2,365 xem 00 hữu ích trả lời –