theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : JavaScript
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,398

Biến 2 mảng vào một đối tượng mảng?

Phan Huỳnh Anh Phan Huỳnh Anh
 06  02  00
06 bình chọn hữu ích bởi Dương Quang Vinh, Trịnh Mai Vy Hồ Tường Vi ... (tất cả)
var a = [ 'Child' , 'Adult'];
var b = [2,6];
var c = {}

for(var i=0; i<a.length; i++){
  c[a[i]] = b[i]
}

document.getElementById('result').innerHTML = JSON.stringify(c, 0, 4);
<pre id="result"></pre>

Kết quả thu được sau vòng lặp:

{
  "Child": 2,
  "Adult": 6
}

nhưng làm thế nào để đạt được kết quả như thế này

[{"child":2},{"Adult":6}]
1,398 xem 12 theo dõi 06 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Vũ Chí Nam Vũ Chí Nam
 06  00  01
06 bình chọn hữu ích bởi Ngô Hưng Ðạo, Tạ Thảo Quyên Dương Tường Phát ... (tất cả)
var a = [ 'Child' , 'Adult'];
var b = [2,6];
var c = []

for(var i=0; i<a.length; i++){
  var o = {}
  o[a[i]] = b[i];
  c.push(o)
}
1,161 xem 06 hữu ích trả lời –
Dương Hòa Lạc Dương Hòa Lạc
 02  00  01
02 bình chọn hữu ích bởi Dương Hồ Nam Vũ Bích Ngọc
var a = [ 'Child' , 'Adult'];
var b = [2,6];
var c = [];

for(var i=0; i<a.length; i++){
        c[i] = {};
        c[i][a[i]] = b[i];
      }

document.getElementById('result').innerHTML = JSON.stringify(c, 0, 4);
<pre id="result"></pre>
1,158 xem 02 hữu ích trả lời –
Hồ Gia Phong Hồ Gia Phong
 02  00  01
02 bình chọn hữu ích bởi Hoàng Ðức Bảo Ngô Khánh Mai
ar a = [ 'Child' , 'Adult'];
var b = [2,6];
var c = []

for(var i=0; i<a.length; i++){

  var temp = {};
  temp[a[i]] = b[i];

  c.push( temp );
}
1,159 xem 02 hữu ích trả lời –
Phạm Huy Thành Phạm Huy Thành
 02  00  01
02 bình chọn hữu ích bởi Hoàng Hiền Mai Ngô Tâm Nhi
<pre id="result"></pre>

Thủ tục đơn giản

var a = ['Child', 'Adult'];
var b = [2,6];
var c = [];

for (var i = 0 ; i < a.length ; i++) {
 var key = a[i];
 var val = b[i];
 var obj = {};
 obj[key] = val;
 c[i] = obj;
}

document.getElementById('result').innerHTML = JSON.stringify(c, 0, 4);

sử dụng hàm map.

var a = ['Child', 'Adult'];
var b = [2,6];

c = a.map(function(key,i) {
 var obj = {};
 obj[key] = b[i];
 return obj;
});

document.getElementById('result').innerHTML = JSON.stringify(c, 0, 4);

zip và map

var a = ['Child', 'Adult'];
var b = [2,6];

function zip(arrays) {
 return arrays[0].map(function(_,i){
  return arrays.map(function(array){return array[i]})
 });
}

var c = zip([a,b]).map(function(obj) {
 var result = {};
 result[obj[0]] = obj[1];
 return result;
});

document.getElementById('result').innerHTML = JSON.stringify(c, 0, 4);
1,160 xem 02 hữu ích trả lời –