Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 692

Báo cáo tài chính các năm trước sai sót nhiều có nên điều chỉnh lại hết để nộp lại báo cáo tài chính không ?

Tạ Huy Tuấn Tạ Huy Tuấn
 00  01  00

Công ty em thành lập 2003 bây giờ dà soát lại báo cáo tài chính thì thấy sai sót rất nhiều vậy bây giờ công ty em có nên điều chỉnh lại hết để nộp lại

...Tất cả
692 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –
Không hữu ích Bình luận 0 Chia sẻ 0

Lê Tịnh Lâm Lê Tịnh Lâm
 02  00  01
Theo dõi bởi Phan Tường Vinh Đặng Hồng Trúc
Tạ Huy Tuấn Tạ Huy Tuấn
 00  01  00