Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 979

Bán hàng tồn kho thấp hơn giá vốn được không ?

Vũ Mộng Thi Vũ Mộng Thi
 01  01  00
01 bình chọn hữu ích bởi Phạm Ðông Ðào

Công ty e tồn kho tháng trước tháng này giá hàng giảm nên chỗ tồn kho tháng trước cty e phải bán giá thấp hơn giá vốn => Em viết hóa đơn thấp hơn giá vốn

...Tất cả
979 xem 03 theo dõi 01 hữu ích hỏi –
Không hữu ích Bình luận 0 Chia sẻ 0

Lê Kim Yên Lê Kim Yên
 00  00  01
Theo dõi bởi Phan Anh Khôi Tạ Nhật Mai
Lý Hạ Linh Lý Hạ Linh
 00  00  00
Vũ Mộng Thi Vũ Mộng Thi
 01  01  00
Theo dõi bởi Hoàng Ngọc Ðàn, Trần Tố Nga Dương Tùng Quang